رنگ های صنعتی

روکش های صنعتی اساساً نوعی رنگ هستند که بر روی مشتقات مختلف مانند بتن یا فولاد استفاده می شوند.