عضويت‌ها و گواهينامه‌ها

صنايع رنگ و رزين يشم عضو فعالي در انجمن‌هاي صنعتي مختلف به شرح زير مي‌باشد.