پوشش‌های تعميراتی خودرو

رنگهای پوششی خودرو برای تعمیر و نوسازی خودروها و سایر انواع حمل و نقل استفاده می شود.