پوشش‌های تعميراتی خودرو
رنگ و كلير

کلیر یک لایه رنگ شفاف است که می توان از آن برای پوشاندن رنگ استفاده کرد.