پوشش‌های تعميراتی خودرو
بتونه

بتونه به ماده ای خمیری شکل گفته میشود که برای پوشاندن ترک ها و اسیب ها استفاده میوشد.