پوشش‌های تعميراتی خودرو
آستر

در دنیای خودرو ، اصطلاح پرایمر به طور کلی به ماده ای شبیه رنگ اشاره دارد که معمولاً قبل از پوشش روی فلزهای تازه ماسه زده اعمال می شود.