كلير نيتروسلولزی (فوری)

كلير فوري تك‌جزئي است و به عنوان لايه نهايي روي سطح با استفاده از روش اسپري به كار مي‌رود.
ويژگي‌ها:
  • خشك شدن بسيار سريع
  • سطح براق