وارنيش رويه آلكيدی (روعنی)

تك‌جزئي است، زمان خشك شدن مناسب و براقيت خيلي خوبي دارد.