آستر مخصوص پلاستيك بی رنگ-1600 و خاكستری-1610

اين آستر تك‌جزئی و هواخشك است. باعث ايجاد چسبندگی بين رنگ و قطعه پلاستيكی (سپر و…) مي‌شود.